Büyük Muztaribler 4

Image 01
Eser No: 49
Sayfa: 484
Baskı: 1. Baskı
Tarih: Ekim 2006
Takdim İçindekiler Fragmanlar
Büyük Muztaribler 4
"Düşünce Tarihine Bakış"

İÇİNDEKİLER

1. LEVHA TAKDİM - GİRİŞ
Aktör
Formülasyon
Şiir İdraki
İştikak ve Ebced Hesabı
Şiir - Tâbir - Fikir
Şâir -Toplum - Devlet
Şiir ve Dil
Tenkid - Kritik Şuuru
Sembol - Remz Esatir
Şiire Muhatab Anlayış
Şiirde Başlık
Şiir ve Tehayyül
Eflâtun’a Bakış
Fahriye Hakkında
Münâcât ve Na’t
Tezkere - Biyografi
Bir Muallim
Nakarat - Vesaire
Konuşma (1979)
Osmanlıca
Bir Not
Örnekler
Tarihçe
Hüküm

2. LEVHA ESATİRÎ REMZLER
Hüsrev ve Şîrîn
Ferhad ve Şîrîn
Leyla ve Mecnun
İskender
Cemşid - Dahhak
Vâmık ve Azrâ
Dârâ
Afrâsiyab
Fağfur
Bir İkaz
Yelkene Dolananlar

3. LEVHA MAHLÂSLAR HAKKINDA
“Nef ’î” Mahlâsı
“Fuzûlî” Mahlâsı
“Bâki” Mahlâsı
Şeyh “Galib”
Ahmed Paşa
Şeyhülislâm Yahya Efendi
Hayâlî
“Nabi” Mahlâsı
“Haletî” Mahlâsı
“Nedim” Mahlâsı
Kadı Burhaneddin
Şeyhî
Necatî
Zâtî
“Nev’î” Mahlâsı
“Neşatî” Mahlâsı
Sâbit

4. LEVHA DÖRT TEKLER
(BAŞ ÖRNEKLER)
Nef ’î
Der Na’t-i Seyyid-i Kâinat
Nef ’î’nin Sanatı
Üç Beyit Çerçevesinde
Der Medh-i Hazret-i Mevlâna
Eserleri Vesilesiyle
Fuzûlî
Kasîde Der Na’t-i Hazret-i Nebevî
Murabba
Gazel
Bâkî
Şeyh Galib

5. LEVHA BÜYÜK ŞÂİRLER
Ahmed Paşa
Şeyhülislâm Yahya Efendi
Gönül ve Kâbe
Hayâlî
Nâbî (Yusuf)
Haletî
Nedim

6. LEVHA GÜLDESTE
Kadı Burhaneddin
Kelile ve Dimne Hakkında
Şeyhî
Münasebet-i Hikâyet
Necatî
Hayretî
Zatî
Nev’î
Nâilî-i Kadîm
Neşatî
Ahmed Hani
Zin Muma Sesleniyor
Mem Dicle’ye Sesleniyor
Sâbit
Râgıb Mehmed Paşa
Fıtnat Hanım
Mehmed Esrâr Dede
Sürûrî
Şeyhülislâm Ârif Hikmet Bey

7. LEVHA ŞÂİR PADİŞÂHLAR
Devlet Başkanı ve Şiir
Şâir Padişâhlar
İkinci Murad
Fatih Sultan Mehmed
2. Bayezid
1. Selim Han
Kanunî Sultan Süleyman
2. Selim
Son Söz