Başyücelik Devleti

Image 01
Eser No: 35
Sayfa: 264
Baskı: 2. Baskı
Tarih: Aralık 2004
Takdim İçindekiler Fragmanlar
Başyücelik Devleti
"Yeni Dünya Düzeni"

FRAGMANLAR

Başyücelik Devleti: Devletimizin şekli ve ismi bu... Evvelâ şu incelik: Geçmişteki müslümanların devletlerine baktığımız zaman, bunların hiçbirinde, "ümmet" anlayışından dolayı kavmi öne çıkarıcı bir isim yoktur. Emeviler, Abbasiler, Eyyubiler, Selçukîler, Osmanlılar vesaire... Bu örneklerden de anlaşılacağı üzere, isim, kavim değil de, iktidarı elinde bulunduran Ülülemr'in -içtimaî irade ve icra makamını temsil eden şahsiyetin- adı ile anılmıştır; bu durumda sözkonusu isim, belirli ve fâni bir şahıs sultasının değil, içtimaî irade ve icrâ makamının ismidir ve ismin tanımaya mahsus rolünden başka bir mânâ ifade etmez... Ve aynı nesep zinciri içinde elden ele geçen bayrak tutan sürecinde, sürecin toplamı bir remz olarak devam eder gider... Büyük Doğu idealinin çizdiği devlet modelinin monarşiye dair bir yönü -yani saltanat- olmamasına nazaran, büyük içtimaî irade ve icrâ makamının ismi, en lâyık şahıs tarafından doldurulacak bir mücerret isim olarak, Başyücelik'tir. "Başyücelik"in bir isim ifâde etmesinin yanında, sıfat belirten bir rolü de vardır; devlet'in hükmî şahsiyet olması ve "sıfat"ın da "bir şahıs veya şeyin hâl ve vasfı, keyfiyeti, nişân ve alâmeti" mânâlarına gelmesi, durumu izaha yeter... "Başyücelik", evvelâ bir isim; bu bakımdan da, bir devletin kendisini "enfes, sevimli, güzel" der gibi sıfatıyla isimlendirmesindeki hafif edaya uzaktır. Bu mesele şu bakımdan mühimdir ki, "İslâm Devleti" gibi bir isimlendirme, sanki devletin zâtı İslâm'ın kendisiymiş gibi tahdidî bir mânâya yol verirken -ki daha önce belirttiğimiz gibi, esas sabit ve şekil de zamanın ihtiyaçlarına nisbetle değişkendir-, ortaya çıkan her olumsuzluk da İslâm'ın imiş gibi intibâ doğurmaktadır... Nitekim, bırakın müşahhas devleti, "İslâm Devleti" diye kaleme alınan kitapların çoğundaki hafiflikler, onu ele alan adama değil de, İslâm'ın zâtına aitmiş gibi idrak edilmektedir; bir takım İslâmî klişeleri gevelerken ve kendi salaklığını perdelemek için İslâmî motifleri kalkan olarak kullanırken, doğrudan doğruya İslâmı küçük düşürme durumunda olan adamların cinayetini düşününüz... "İslâm Devleti" yerine "İslâmî Devlet", yani "İslâm" isminin bir sıfat ekiyle "İslâmî" diye kullanılması ve böylece "devlet"in niteliğini belirtmek daha doğru olsa da, yukarıda belirttiğimiz veçhile, sıfatla isimlendirme gibi bir hafifliğe düşülmüş olur; kereste dükkânının üzerine "eczahâne" tabelâsı asmanın onun niteliğine dair bir değiştirme getirmemesi gibi, acûzeye "güzel" demenin de ona bir faydası yoktur... Bütün bu anlattıklarımıza nazaran ikinci mesele: Devletimizin isminin "Başyücelik" olması, devletlerin "idare şekilleri"nin onlara isim olması bakımından da, hem doğru ve hem de güzeldir... İslâm, bir idare şekli değildir; "Başyücelik" ise, İslâm'a nisbetle kurulmuş bir idare şeklidir. (s.222, 223, 224)